Skip links
Inhoud U bent hier:

Visie en Beleid

Mission Statement

De liefde van Jezus Christus voor kinderen dringt ons om wereldwijd kinderen op te zoeken, hen de goede boodschap van Gods Woord te brengen en hen een helpende hand te bieden. Wij zenden hiertoe, bij voorkeur in samenwerking met de kerkelijke gemeente, veldwerkers uit. In eigen land streven we naar een groeiende bewustwording en betrokkenheid van de achterban ten aanzien van onze missie.

 

Visie en beleid

 1. De stichting Kimon is een missionaire stichting. Het uitzenden van veldwerkers ten behoeve van kinderzending is prioriteit. Gelet op de doelgroep, het noodlijdende kind, zal dit werk vrijwel altijd een diaconale component in zich hebben. Hulpverlening en evangelieverkondiging gaan hand aan hand. Het dagelijks brood èn het Levende Brood. In zijn boek ‘Zending in een wereld van nood’ (1946) schrijft prof. dr. J. H. Bavinck: ‘Het is in deze wereld met zoveel lijden en ellende eigenlijk nooit mogelijk alléén door woorden te prediken dat God liefde is. Alle verkondiging van het evangelie behoeft, om werkelijk in de harten te kunnen indringen, de voortdurende levende illustratie van daden van waarachtige barmhartigheid.’
 2. Kimon wil dan ook via basale hulpverlening op het gebied van bijv. alfabetisering, medische en sociale hulp, onderwijsvoorzieningen, onderdak en voedselvoorziening de kinderen bereiken, naast de ‘directe’ evangelieverbreiding via zondagsscholen, kinderbijbelclubs, jeugdwerk, etc.
 3. Kimon wil haar doelen verwezenlijken via de uitzending van veldwerkers. Deze dienen hun eigen thuisfront op te bouwen dat gedurende minimaal vier jaar in de kosten van uitzending en levensonderhoud kan voorzien. Veldwerkers gaan met de stichting een contract (‘uitzendovereenkomst’) aan.
 4. Bij het uitzenden van veldwerkers wensen we de thuisgemeente van de kandidaat nauw te betrekken. Zending, ook kinderzending, is een roeping en verantwoordelijkheid van de gemeente van Jezus Christus. De stichting wil hierin dienstbaar zijn aan de plaatselijke gemeenten. De daadwerkelijke uitzendhandeling geschiedt formeel door een predikant, de directeur of een bestuurslid, uit naam van de stichting Kimon.
 5. Veldwerkers dragen verantwoordelijkheid voor het zendingswerk dat ter plaatse geschiedt. Zij zijn hiervoor verantwoording verschuldigd aan Kimon als zendende organisatie; zij rapporteren periodiek, en leggen jaarlijks een werkplan voor ter goedkeuring.
 6. Veldwerkers kunnen ook geplaatst worden op projecten van derden, zoals een ter plaatse functionerende zendingsorganisatie. In dat geval wordt met de betreffende organisatie een Memorandum of Understanding overeengekomen.
 7. Kimon is als organisatie volledig afhankelijk van giften van particulieren, kerken, scholen en bedrijven. Om een dekkend algemeen budget te verwerven worden middelen ingezet als het kwartaalmagazine ‘Discipel’, de website, gerichte mailingen, advertenties en presentaties.
 8. Het investeren in projecten als scholen, opvanghuizen, klinieken, voedsel- of landbouwprojecten, etc. heeft geen prioriteit. Wanneer de situatie daar echter wel aanleiding toe geeft, gelden daarbij de volgende voorwaarden:
  1. de eigenlijke missie van de stichting wordt ermee gediend;
  2. de benodigde projectfondsen worden niet onttrokken aan het algemeen budget van de stichting; de veldwerkers kunnen daartoe zelf fondswervende activiteiten ondernemen, waar mogelijk ondersteund door hun Home Team of een werkgroep.
  3. de stichting heeft medezeggenschap in het project, onder meer via deelname in het plaatselijk bestuur.
  4. jaarplannen dienen ter goedkeuring aan Kimon Nederland te worden voorgelegd. Te allen tijde zal het beleid van Kimon erop gericht zijn de plaatselijke bevolking in te schakelen bij het bereiken van haar doelen; uiteindelijk dient bij alle werk op termijn een exit-strategie te worden gehanteerd. Ook zal steeds gezocht worden naar aansluiting bij lokale kerken en overheden.